Διαταραχές του καταμήνιου κύκλου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας, 1 στις 3 γυναίκες θα εμφανίσουν σε κάποια φάση διαταραχές στον κύκλο τους, που θα τους ανησυχήσουν και θα απευθυνθούν στον γυναικολόγο.

Ως διαταραχές του κύκλου θεωρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις:
i.Διαταραχές της περιοδικότητας
• Συχνομηνόρροια: όταν ο καταμήνιος κύκλος επαναλαμβάνεται σε συχνότητα < 24 ημερών. • Αραιομηνόρροια: όταν ο καταμήνιος κύκλος επαναλαμβάνεται σε συχνότητα > 35 ημερών.
• Αμηνόρροια: απουσία έμμηνου ρύσης για τουλάχιστον 3 αναμενόμενους κύκλους. Διακρίνεται σε πρωτοπαθή, όταν η έμμηνος ρύση δεν έχει εμφανιστεί μέχρι την ηλικία των 16 ετών και δευτεροπαθή, όταν έχει εμφανιστεί αλλά, κάποια στιγμή διαταράσσεται η περιοδικότητά της. Τα αίτια της πρωτοπαθούς αμηνόρροιας μπορεί να είναι ορμονικά ή να αποδίδονται σε χρωμοσωμικές ή ανατομικές ανωμαλίες και επιβάλλεται να διερευνηθούν εις βάθος. Τα αίτια της δευτεροπαθούς αμηνόρροιας μπορεί να αποδίδονται σε ορμονικές διαταραχές της υπόφυσης (πχ. προλακτίνωμα), σε πρόωρη εμμηνόπαυση ή στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών.
ii. Διαταραχές της διάρκειας ή/και της ποσότητας
• Μηνορραγία: πρόκειται για αποβολή αίματος κατά την έμμηνο ρύση, η οποία ξεπερνάει τις 7 ημέρες σε διάρκεια και τα 80ml σε ποσότητα.
• Ολιμηνόρροια: πρόκειται για αποβολή αίματος κατά την έμμηνο ρύση, η οποία δεν ξεπερνάει τις 2 ημέρες και το αίμα περιορίζεται σε καφεοειδή εκκρίματα.
• Μητρορραγία: πρόκειται για αποβολή αίματος, η οποία δεν σχετίζεται με τον καταμήνιο κύκλο.